Штампа

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

За израду прикључка на водоводну мрежу уз захтев је неопходно приложити један од следећих докумената:

Услов за израду прикључка је постојање јавних водоводних инсталација испред парцеле на којој се објекат налази. Цена прикључка димензија Ø3/4“ је 27.825 дин са урачунатим ПДВ-ом. У цену је урачунат комплетан материјал, потребан за израду прикључка и рад на монтажи.

Земљани радови и израда водомерног шахта нису урачунати у цену.

Код прикључења на водоводну мрежу  стамбено-пословног објеката у водомерном шахту је неопходно засебно мерење потрошене воде у стамбеном и пословном делу објекта уградњом засебних водомера.  Цена уградње додатног водомера Ø3/4“ у шахту  је 17.590 дин са урачунатим ПДВ-ом. 
У цену је урачунат комплетан материјал  и рад на монтажи прикључка.

Уколико се пројектном документацијом докаже потреба за израдом прикључка већих димензија од Ø3/4“, код вишестамбених објеката, стамбено-пословних и пословних објеката, за санитарне потребе, потребе технолошког процеса или противпожарне хидрантске мреже, уз захтев за прикључење и неопходне документације за прикључење потребно је приложити и пројекат објекта на увид.

Након изласка на терен, у овим случајевима се израђује понуда према потребама објекта  за изградњу прикључка на водоводну мрежу, која се доставља инвеститору. Трошкови поновног укључења на водоводну мрежу потрошача који су искључени у складу са Законом о комуналним делатностима и одлуке о водоснабдевању

Поновно прикључење за физичка лица ................ 3.340,00 РСД
Поновно прикључење за правна лица .................. 6.680,00 РСД

Шахт за смештај водомера мора бити израђен од тврдог материјала димензија у скаду са профилом прикључка. Поклопац на шахту може бити квадратан или округли мин 60 цм ширине. Одржавање склоништа за водомер је у надлежности власника објекта односно станова у вишестамбеним објектима или предузећа коме је поверено одржавање зграда. Водомерно окно мора бити чисто, суво и приступачно. Водомер мора бити заштићен од механичких удара, мраза и крађе.

Забрањено је: