• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

 

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Обавештавамо  да је покренут преговарачки поступак  јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда , за јавну набавку услуга – Услуге одржавања рачунара и програма, редни број 11/2019

-         Обавештење о покретању преговарачког поступка

-         Мишљење Управе за јавне набавке

-         Конкурсна документација

 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 688/19 од дана 15.05.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 689/19 од дана 15.05.2019.године припремљена је:

-          Измена конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности добра: ,,Набавка раствора хлор диоксида“ ЈНМВ 07/19 ..>>

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?