Штампа

У отвореном поступку јавне набавке добара – набавка горива за потребе предузећа ЈН 17/2018.