• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  – Набавка електричне енергије  ЈН бр. 1/2019

Појашњење конкурсне документације

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б.1/2019, дел. бр. 25 од 09.01.2019.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 1/2019, дел.бр. 26 од 09.01.2019.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈН бр. 1/2019

Конкурсна документација

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у отвореном поступку , по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

у отвореном поступку за јавну набавку - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈН бр. 1/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

На основу чл. 51 Закона о јавним набавкама и Одлуке Надзорног одбора ЈП „ Водовод“  Рума, бр.  од 28.12.2018. године, директор предузећа доноси:

-          План јавних набавки за 2019. годину

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?