• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

У складу са чл. 63 ст. 5 Закона о јавним набавкама, ЈП "Водовод" Рума објављује дана 16.07.2019.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Објављивањем измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку бр. 19/2019 Набавка нових водомера  за потребе предузећа, у року краћем од осам дана од датума предвиђеног за подношење и отварање понуда, продужује се рок за подношење понуда , тако да ће последњи рок за подношење понуда бити 23.07.2019.год. до 10.00 часова (без обзира на начин доставе), а јавно отварање понуда ће бити извршено 23.07.2019.год. у 10.30 часова.

Измена конкурсне документације ..>>

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ..>>

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности, по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

Хемијско – хидрауличка регенерација два бунара на изворишту „Фишеров салаш“ ФБ-1 и ФБ-5 -, редни број 21/2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности , по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

у поступку за јавне набавке мале вредности услуга - Сервис и баждарење коришћених водомера за потребе предузећа, редни бр. 20/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?