• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 688/19 од дана 15.05.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 689/19 од дана 15.05.2019. године припремљена је:

-          Измена конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности добра: ,,Набавка раствора хлор диоксида“ ЈНМВ 07/19 ..>>

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности, по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

за поступак јавне набавке мале вредности добра: ,,Набавка хлор диоксида“ ЈНМВ 07/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?