• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности, по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

у поступку за јавне набавке мале вредности радова–  Доградња канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “Риков Млин“ у Руми , редни број 2/2019.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  – Набавка електричне енергије  ЈН бр. 1/2019

Појашњење конкурсне документације

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?