• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б.21/2018, дел. бр. 1255  од 15.06.2017. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 21/2018, дел.бр. 1256 од 15.06.2017.год., припремљена је:

у поступку за јавне набавке мале вредности услуга - Сервис и баждарење коришћених водомера за потребе предузећа, редни бр. 21/2018

Конкурсна документација

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности , по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

у поступку за јавне набавке мале вредности услуга - Сервис и баждарење коришћених водомера за потребе предузећа, редни бр. 21/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б.20/2018, дел. бр. 1264 од 06.07.2018 год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 20/2018, дел.бр. 1265 од 06.07.2018  год., припремљена је:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у поступку за јавну набавку мале вредности добара - Набавка нових водомера за потребе предузећа, редни број 20/2018

Конкурсна документација

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?