• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

У складу са чл. 63 ст. 5 Закона о јавним набавкама, ЈП "Водовод" Рума објављује дана 17.10.2018.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Објављивањем измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку бр. 26/2018 Израда истражно експлоатационог бунара ЕБЈ-10 на изворишту „ Сава 1“ Јаракредни број 26 /2018 у року краћем од осам дана од датума предвиђеног за подношење и отварање понуда, продужује се рок за подношење понуда , тако да ће последњи рок за подношење понуда бити 25.10.2018.год. до 12.00 часова (без обзира на начин доставе), а јавно отварање понуда ће бити извршено 25.10.2018.год. у 12.30 часова.


измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку редни број 26/2018

 

                                                                                   ЈП "Водовод" Рума

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности, по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

у поступку за јавне набавке мале вредности радова  Израда  истражно експлоатационог бунара ЕБЈ-10 на изворишту „Сава 1„ – Јарак
ЈН. 26/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?