Штампа

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

Услов за прикључење на канализациону мрежу је поседовање водоводног прикључка и постојање јавне канализационе мреже испред парцеле на којој се налази објекат. Трошкови склапања уговора о праву прикључења на канализациону мрежу су 2.000,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом. Канализациони прикључак је спој од уличне канализационе мреже до првог ревизионог окна иза регулационе линије.

Радови на изради канализационог прикључка могу се поверити Ј.П.“Водовод“-Рума или другом извођачу уз надзор стручног лица из „Водовода“. Подаци о планираном месту прикључења за сваки објекат понаособ на територији Руме могу се добити у Ј.П“Водовод“ из пројеката изведеног стања фекалне канализационе мреже. Захтев за прикључење на канализациону мрежу можете преузети овде ..::>>

 

Забрањено је: